گیاهان گچ در پاکستان

مطالعه شرايط رويشگاهي گونه Ephedra intermedia در منطقه دامغان

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺪرا ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻣـﻼح ﮔـﭻ و. ﻧﻤﻚ ... ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮاري ﭼﻮن وﺟﻮد اﻣﻼح ﮔﭻ و آﻫﻚ زﻳﺎد ... ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺪرا داراي.

مشاوره رایگان

ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ

ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ. ﮔﭻ. ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺷﻮﺭ. ﭘﺴﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﭘﺮﺍﮐﻨﺶ. ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺧﺎﮎ. ﻫﺎ. ﻱ .... ﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﮔﭻ. ﺩﻭﺳﺖ. ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ. ،. ﮔﭻ. ﺩﻭﺳﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻭ ﺑﻲ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻭ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺠﺶ ...... Pakistan Journal of nutrition, 2(6). 329-334.

مشاوره رایگان

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺧﺎﮐﻲ ﺑﺮ ﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺄﺗ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ - نشریه علوم آب و خاک

ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺪ . ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬﺏ ﺳﺪﻳﻢ، ﺩﺭﺻﺪ ﮔﭻ، ﻣـﺎﺩﻩ ﺁﻟـﻲ. ,. ﺷـﻦ، ﺁﻫـﮏ،. ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺍﺷﺒﺎﻉ، ﺳﻴﻠﺖ، ﺭﺱ، ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻭ .... ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻗﻔﻘﺎﺯ، ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﺮﮐﺰﻱ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺷـﻤﺎﻝ. ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ.

مشاوره رایگان

بیابانهای استان سيستان و بلوچستان از جنبه خاکشناسی - کویرهای ایران

4 که عمق كم خاك، شوري و تجمع گچ از محدوديتهاي آنها بوده و پوشش گياهي بر روي آنها ... در ناحيه ميرجاوه و شرق سراوان در نواحي هم مرز با پاكستان وسعت آن بيشتر مي‌شود.

مشاوره رایگان

Archive of SID

ر ﮔﯿﺎه. آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮔﭻ. دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. اﺳﻤﺰي اﺳـﺖ و اﯾـﻦ. ﮔﯿﺎه از. ﮔ. ﯿﺎﻫـﺎن. ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ ﺷـﻮري. و ﺧﺸـﮑﯽ اﺳـﺖ. Panahi. و ﻫﻤﮑﺎران ( .... ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺶ. دارد . از ﻣﺸﺨﺼﻪ.

مشاوره رایگان

تأثیر کاربرد گچ و کود دامی بر بهبود میزان نیتروژن، فسفر و ...

کاربرد مواد اصالح کننده نظیر گچ و کود دامی. می ... غذایي و سميت برخي عناصر ویژه، رشد گياه را محدود. مي ... گچ و كود دامي بر بهبود ميزان نيتروژن، فسفر و پتاسيم ..... the application of organic mulch and gypsum under saline rhizosphere. Pakistan.

مشاوره رایگان

اسپرزه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زبان بلوچی به آن دانیچک می‌گویند و این گیاه در بلوچستان ایران و پاکستان به وفور رشد می‌کند که بلوچها تخم این گیاه را جهت رفع اسهال با ماست مخلوط کرده و به خورد...

مشاوره رایگان

Archive of SID

ﮔﭻ دوﺳﺖ. (. Gipsophylla pilosa. ) و ﺷﻠﻤﺒﯿﮏ. (. Rapistrum rugosum. ) اﻟﻬﺎم ﻋﺰﯾﺰي. 1،. ﻟﯿﻼ ﻋﻠﯿﻤﺮادي. 2 ..... ﮔﯿﺎه ﮔﭻ دوﺳﺖ. را ﺑﯿﺸﺘﺮ از. ﺷﻠﻤﺒﯿﮏ. ﮐﺎﻫﺶ داد. (. ﺷﮑﻞ. ).1. ﺷﮑﻞ .1. اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺑﺮ درﺻﺪ. ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﯽ ..... Pakistan Journal of Agronomy, 1:28-30. Weigelt, A.

مشاوره رایگان

اراضی استان | اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان

۴ که عمق کم خاک، شوری و تجمع گچ از محدودیتهای آنها بوده و پوشش گیاهی بر روی آنها ... در ناحیه میرجاوه و شرق سراوان در نواحی هم مرز با پاکستان وسعت آن بیشتر می‌شود.

مشاوره رایگان

خرید پرلیت از گچ صنعتي اميد سمنان - پودر گچ - زودل

توليد پرليت در شرکت گچ صنعتی اميد سمنان با رنگ ودانسيته چگالی مطلوب از .... جزایر ماریانای شمالی +670; نروژ +47; عمان +968; پاکستان +92; پالائو +680...

مشاوره رایگان