مطالعه مقایسه ای سنگ شکن

مقایسه داروی فنتانیل با ترکیب پتیدین و میدازولام جهت کنترل درد در ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻛﻨﺘﺮل درد ﺣﻴﻦ ﺳﻨ. ﮓ ﺷﻜﻦ. ،. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎ ﻫﺪف. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛـﺎرآ. ﻳﻲ و ﻋـﻮارض. داروي ﻣﺨﺪر ﻓﻨﺘﺎﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺘﻴﺪﻳﻦ و ﻣﻴﺪازوﻻم ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل درد ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺳـﻨﮓ ﺷـﻜﻦ ﺿـﺮﺑﻪ اي ﺑـﺮون. اﻧﺪاﻣﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

مشاوره رایگان

SID.ir | سنگ شکني از طريق يورتروسکوپي و به دنبال آن سنگ شکني ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی سنگ شکني از طريق يورتروسکوپي و به دنبال آن ... اين مطالعه به منظور مقايسه بين ميزان تاثير و عوارض سنگ شكني يورتروسكوپيك رتروگريد با ... دو گروه از نظر سن و جنس تفاوت قابل ملاحظه اي نداشتند.

مشاوره رایگان

بررسی مقایسه‌ای هزینه-سود سیستم تلفیقی تهویه صنعتی و ...

ایـن مطالعـه باهـدف بررسـی هزینه-سـود سیسـتم. کنتــرل آلودگــی اجراشــده در واحدهــای سنگ شــکن یــک شــرکت فــرآوری مــواد معدنــی و مقایســه آن بــا. پاالیــش گــر...

مشاوره رایگان

سنگ شکنی از طریق یورتروسکوپی و به دنبال آن سنگ شکنی برون ...

دو گروه از نظر سن و جنس تفاوت قابل ملاحظه ای نداشتند. ... نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که یورتروسکوپی و شکستن هسته سنگ با لیتوتریپور ... این مطالعه به منظور مقایسه بین میزان تاثیر و عوارض سنگ شکنی یورتروسکوپیک رتروگرید با...

مشاوره رایگان

SID.ir | مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي (ESWL) و درون اندامي ...

اين مطالعه به منظور مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي و درون اندامي در درمان سنگ هاي ... تب و درد کوليکي عارضه اي بود که در 10 درصد از بيماران اتفاق افتاد و با درمان...

مشاوره رایگان

بررسی رابطه برخی مشخصات سنگ در CT اسکن با میزان موفقیت ...

23 مه 2012 ... اﻧﺠﺎم. ﻣﻲ. ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. CT. ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد .... ﺳﻨﮓ و ﻓﺎﺻﻠﻪ. ﺳﻨﮓ از ﭘﻮﺳﺖ. ) و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ESWL. ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ..... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. ﻣﻮارد ﻛﻢ. ﺗﺮ از mm .)5. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از. ESWL. ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ.

مشاوره رایگان

بررسی تغییرات ایجاد شده در آنزیم های کبدی پس از درمان سنگ های ...

ﺳﻨﮓ. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺧﺎرج اﻧﺪاﻣﯽ. ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺿﺮﺑﻪ ای. ﻣﻬﺪی ﯾﻮﻧﺴﯽ رﺳﺘﻤﯽ. 1 ... ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﻣﺘﻐﯿّ ... اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺸﺎﻫﺪه. ﻧﺸﺪ.

مشاوره رایگان

Percutaneus nephrolithotripsy bleeding in the spinal anesthesia ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻲ. ﺣﺴﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ از ... 26. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳــﻨﮓ ﻣﺠــﺮاي اداري از ﻣﺸــﻜﻼت ﺑﺴــﻴﺎر ﺷــﺎﻳﻊ. ﻣﻲ ... ﻛﻠﺴﻴﻢ، و ﺳﻴﺴـﺘﺌﻴﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻨﮓ ﺷـﻜﻨﻲ ﺑـﺎ. اﻣﻮاج ﺿﺮﺑﻪ. اي ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻲ.

مشاوره رایگان

ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزوي ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﮑﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ - روش های تحلیلی و عددی ...

اي و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻦ. ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزوي. ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﺑﻊ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺤﻠﯿﻞ ... در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺶ. اﻣﮑﺎن .... ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿـﺪي.

مشاوره رایگان

ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮداﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺎزي، ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺪل

ﺳﺎزي ﻧﺮﻣﻪ در ﺧﺮداﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎر و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و. آﺳﻴﺎب ... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻌﺎدن، روش. ﻫ. ﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي اﻧﻔﺠﺎر، ﭘﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻌﺪن اراﻳﻪ ﻛﺮده و ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ..... ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه. ﺟﺪول. -2. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺳﻴﺎب ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮدﺷﻜﻦ.

مشاوره رایگان