خارج اجاره، اجاره تجهیزات یافتن منابع برای استخراج از معادن

ديگر سازمان هاي حمايت کننده از پژوهش و فناوري

کمک به توسعه و بهينه هزينه اکتشاف، تجهيز معادن- استخراج- کانه آرايي و فراوري مواد ... تسهيلات تخصيص يافته براي همان پروژه از جانب متقاضي به حساب سازمان واريز خواهد شد. ... تامين منابع مالي مورد نياز محققين و مبتکرين اعم از حقيقي و حقوقي به منظور .... در مدلي كه صندوق ارائه نموده است، كارآفرين مي‌تواند از طريق عقد اجاره به شرط...

مشاوره رایگان

معادن ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... معدن در کشور وجود داشت و آمار سال ۱۳۹۲ ابلاغ نشده است و می‌توان گفت که قطعاً تعداد معادن افزایش یافته است. ... همچنین ۳۵۹ معدن در حال تجهیز قرار دارد. ... ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت ... شرکت‌های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌خصوص فولاد در...

مشاوره رایگان

فهرست مطالب - وزارت معادن و پترولیم

کشــور عزیــز مــا افغانســتان دارای منابــع زیــر زمینــی بــوده و کــوه. هـای آن منـا بـع ... بیــکاری نجــات یافتــه واز ایــن مــدرک مشــکالت اقتصــادی شــان را .... تجـارت ، سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی ، دونـر هـای .... اکتشــاف ونقــش اکتشــاف در اســتخراج منابــع معدنــی ، تهیــه نقشــه هــای ... قــرارداد ســه گانــه ) اجــاره زمیــن، اجــاره عملیــات.

مشاوره رایگان

قانون معادن - ویکی‌نبشته

11 فوریه 2011 ... ‌ماده ۳ - حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و ... به طریق فروش یا اجاره واگذار نماید و میزان آن به تصدیق کارشناسان بر...

مشاوره رایگان

ﻣـﺎده - سازمان امور اراضی

ﺿﻮاﺑﻂ واﮔﺬاري اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي ..... آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ، اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ (ﺑﺎ ... ﻣﺼﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮﺟﻊ واﮔﺬاري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. .... در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ در ﻗﺮارداد اﺟـﺎره ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از اﺑـﻼغ اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از ...... ﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﺮح ﺑﺸﻮد ﻣﺮﺟﻊ.

مشاوره رایگان

آیا دولت جدید افغانستان می‌تواند درآمد از استخراج معادن را افزایش دهد ...

28 سپتامبر 2014 ... عمده منابع عواید حکومت افغانستان از مواردی از قبیل کمک‌های جامعه جهانی، عواید مالیاتی، درآمدهای گمرکی، ترانزیت، استخراج معادن و غیره تامین می‌شود. ... استفاده هدفمند از بورسیه‌های خارجی و برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای کوتاه مدت نیز...

مشاوره رایگان

World bank documents

از توانایی سکتور زراعتی، خدمات و منابع. طبیعی، و استفاده مؤثر ... معادن( در ماه های اینده .... حرفوی براساس نیازمندی بازار انکشاف یافته و موسسات. آموزشی در .... تحصیالت عالی خویش را در افغانستان ویا خارج ازاین کشور دنبال میکنند. .... همچنان همکاری های الزم را جهت ترتیب قانون اجاره ... رسمایه گذاری خصوصی در بخش های استخراج معادن،.

مشاوره رایگان

بسم الله الرحمن الرحيم

جواز معدن،. قرارداد و اجازه نامه. معدن ویا قرار داد هایدروکاربن معادن یا مصارف اعمار ... عاید دیگر که مطابق این قانون عواید منابع افغانی محسوب گر ... منابع طبيعی از آن استخراج گردد ... اجاره. دادن. هر گونه دارایی. می باشد . فعاليت اشخاص حقيقی در مقابل ... هيچ گونه جریمه، ماليه اضافی، یا تکتانه مربوط به ماليات برعایدات خارجی را شامل نميگردد.

مشاوره رایگان

41 . World bank documents

دولتی در افغانستان سهم بگیرد، و یافته های آن بتواند وزارت خانه ها را برای ایجاد راهکار یا .... خریداری تجهیزات مکتب، تجهیزات البراتوار و سایر مواد .... آقای فرید افزود: »بانک جهانی هم چنان فرصت و منابع را برای آموزگاران. خارجی فراهم ساخت، تا به افغانستان بیایند و نیز زمینه را برای نخستین سفر ...... و مقررات امور اجاره و کرایه دهی.

مشاوره رایگان

بيش از يک ونيم ميليارد افغانى عوايد معادن لاجورد بدخشان به جيب ...

18 ا کتبر 2015 ... به گفتۀ وى نماینده طالبان هم از استخراج معدن نظارت نموده وباج بزرگی از عاید معدن به .... به شخصی دیگری از عواید معدن لاجورد به اجاره داده شده که کار آن جریان دارد. ... رييس شوراى ولايتى گفت: "طالبان از عوايد لاجورد خود را تجهیز مینمایند ... نظری افزود تا وقتی که دولت منابع مالی طالبان را در بدخشان قطع نکند، وضعيت...

مشاوره رایگان

پرسش و پاسخ در زمينه سرمايه گذاري خارجي

به جهت تسهيل در يافتن پاسخها به خوانندگان مجموعه توصيه مي شود ابتدا به فهرست ... سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران / دفتر سرمايه گذاري خارجي .... مناطـق ويژه اقتصادي مناطق محصور گمركي هستند كه ورود كالا، ماشين آلات و تجهيزات به آن ... صنعتي ايران وابسته به وزارت صنايع و معادن در قطبهـاي صنعتـي سراسـر كشور...

مشاوره رایگان

چشم انداز توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان - سرکنسولگری ...

از نظر منابع آبی ، یکی از مهم ترین عوارض طبیعی ولایت هرات ، رودخانه هریرود در ... شده است ، وابستگی هرات به برق ایران و ترکمنستان تا حد زیادی کاهش خواهد یافت . .... و معدن ) ، ترانزیتی بودن استان ، صنعت ، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ، مالیات و ..... درواقع به دلیل نبود امکانات و تجهیزات لازم برای استخراج و بهره برداری از معادن زغال...

مشاوره رایگان

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 04 رهنمأ مالیات برای تشبثات، سرمایه گذا

معلومات ایکه در سند منبع درج است، می باشد. اسناد منبع. شامل بل های خرید، رسید های فروش، قرارداد ها، ضمانت. خط ها، رسید ضمانت ها ..... تشبثات خارجی .... یافته را به شکل مؤثر آن استفاده نماید. این پروسه ... مشوق های مالیاتی برای شرکت های استخراج معادن.

مشاوره رایگان

کشورهای پیشرفته چطور درآمد مترو را بدون بالابردن قیمت بلیت ...

22 فوریه 2017 ... او با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم حمل و نقلی توسعه یافته و قوی ... در بحث تبلیغات محیطی محدودیت هایی که در این زمینه تبلیغ کالاهای خارجی وجود دارد و توان اندک تولید کننده داخلی برای هزینه تبلیغات این منبع مهم از مترو دریغ شده است. ... درآمدهای غیر عملیاتی شامل درآمدهای تبلیغاتی، درآمد اجاره غرفه ها و مکان های...

مشاوره رایگان

قانون بودجه سال 1394 کل کشور.docx

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ھﻔﺖ ھﺰار و. ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ..... زﻣﯿﻦ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره را ﭘﺲ از أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم دھﺪ.

مشاوره رایگان