طلا الیاف سخت و زبر برای گیاهان در حال رشد karntaka

ﻣﻘﺎوم ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ رﺷﺪ ﻣﺤﺮك ﺻﻔﺎت ﺑﺮرﺳﯽ و - زیست شناسی خاک

ﺷﻤﺎره. / 2. 1395. ﺟﺪاﺳﺎزي،. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي. و. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺻﻔﺎت. ﻣﺤﺮك. رﺷﺪ. ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ. ﻫﺎي .... رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آرﺳﻨﯿﮏ، ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﭘﻮﻧﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آرﺳﻨﯿﮏ و ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل.

مشاوره رایگان

گیاه یک‌ساله - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گیاهان یک ساله زمستانی در پاییز جوانه زده و در طی بهار یا تابستان سال بعدی ... ساله و دو ساله در باغها به عنوان گیاهان یک ساله رشد می‌کنند بویژه اگر سرمای سخت آب و هوای ... گیاهان رشد کرده و در طی فصل سرد زمانی که بیشتر گیاهان در حال خواب هستند یا...

مشاوره رایگان

ي و ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﺎي ي ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﺮ ﺗﺄﺛ

واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﻴﺎه. ،. آزوﺳﭙﻴﺮﻳﻠﻮم. ،. ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس. ،. ﻛﻠﺰا، ﺷﻮري. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﻛﺸﻮر ﺑﻪ. روﻏﻦ. ﻫﺎ. ي ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ. ﺣﺎل. ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ از آن از. ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر. ﺗﺄﻣ.

مشاوره رایگان

مطالعه رشد و واکنش دفاعی ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت

کنش متقابل خاک و ریشه گیاهان فاکتور اساسی موفقیت گونه‌های گیاهی در تحمل و حذف آلودگی نفتی خاک است. ارتباط گیاهان و میکربهای خاک آلوده از طریق ترشحات...

مشاوره رایگان

هورمون گیاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مواد تشکیل دهنده این هورمون از رشد گیاهان بطور کامل جلوگیری نموده و باعث مرگ گیاه می‌شود به همین دلیل در حال حاضر اکثر آنها برای...

مشاوره رایگان